BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
BIP » Aktualności » Informacja dla kandydatów do pracy i pracowników – dane osobowe

Informacja dla kandydatów do pracy i pracowników – dane osobowe

Obowiązek informacyjny wobec kandydatów do pracy

 

Obowiązek informacyjny wobec kandydatów do pracy

Jeżeli zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w kolejnych naborach proszę zawrzeć w CV poniższą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez SSzGP im. E. Biernackiego w Wałbrzychu przez okres najbliższych 12 miesięcy.

W przypadku zawarcia szczególnych kategorii danych osobowych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, proszę zawrzeć w liście poniższą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu (dalej SSzGP im. E. Biernackiego w Wałbrzychu), ul. Paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Michał Roszak:

3.       Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy [1] będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego [2].

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda [3] na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. SSzGP im. E. Biernackiego w Wałbrzychu będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę [4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie [5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty działające na zlecenie administratora danych, tj. podmioty świadczące usługi IT w zakresie serwisowania, aktualizowania i usuwania awarii.

5.       Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

6.       Mają Państwo prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;

·         prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

7.       Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne

 


[1] Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369).”;

[2] art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zwz. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

[3] Art. 6 ust. 1 lit aRODO;

[4] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[5] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 


 

 

Obowiązek informacyjny wobec pracowników

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzychu (dalej Szpital), ul. Paderewskiego 10, 58-301 Wałbrzych.
   
 2. Inspektorem ochrony danych jest Michał Roszak:
  e-mail: iod@szpital.walbrzych.pl 
  tel.: 74-88-77-178
   
 3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o pracę i znajduje podstawę prawną w art. 22[1] Kodesku pracy oraz innych przepisach prawa. Niepodanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa, może stanowić utrudnienie lub uniemożliwienie wykonywania celów podanych w punkcie 4 i 5.
   
 4. Administrator przetwarza dane osobowe pracowników w wyniku obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz niezbędności wykonania umowy (art. 6 ust. 1. lit. b RODO), w szczególności w następujących celach:
  a)wykonanie umowy o pracę i obowiązków lub uprawnień pracodawcy wynikających z przepisów prawa pracy, organizacja miejsca pracy, udzielanie urlopów, rozliczanie nieobecności w pracy, w tym z tytułu zwolnień lekarskich, rozliczanie wydatków służbowych, ocena pracowników i efektów ich pracy, podnoszenie kwalifikacji pracowników (w tym szkolenia), zmiana warunków zatrudnienia lub rozwiązanie stosunku pracy, na podstawie przepisów Kodeksu pracy, a w szczególności art. 22 i art. 94 Kodeksu pracy,
  b)przeciwdziałanie mobbingowi lub dyskryminacji w procesie zatrudnienia na podstawie art. 94 pkt 2b oraz 94 Kodeksu pracy,
  c) organizacja badań wstępnych, kontrolnych i okresowych oraz innych świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 229 Kodeksu pracy oraz art. 12 ustawy o służbie medycyny pracy,
  d)zgłoszenie pracownika oraz członków rodziny do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczeń zdrowotnych na podstawie art. 36 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i art. 66, 67 i 75 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  e)prowadzenie akt osobowych oraz pozostałej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
  f)zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym szkoleniowych), zarzadzanie wypadkami przy pracy, a także wypadkami w drodze z domu do pracy i z pracy do domu, oraz rozpoznawanie choroby zawodowej na podstawie art. 94 pkt 4 i art. 234-235 Kodeksu pracy oraz §16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa pracy,
  g) wypłaty wynagrodzeń oraz naliczania innych płatności i kosztów związanych z zatrudnieniem, w tym w zakresie rozliczeń podatkowych, a także w celu dokonywania rozliczeń z urzędami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi organami władzy publicznej na podstawie art. 86 §1 i art. 94 pkt 5 Kodeksu pracy, art. 46 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 85 ust. 1 i 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, art. 31, 32, 39, 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; art. 5 ust. 1 i2 w związku z art. 5 ust. 6 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,
  h)zarządzania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 10 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
  i)zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego pracowników, szczególnie w związku z stosowaniem monitoringu wizyjnego – Kodeks pracy art. 222
   
 5. Pana/Pani dane są także przetwarzane ze względu na tzw. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora. Jest to podstawa prawna określona w art. 6 ust. 1 lit f RODO. Cele, o których mowa dotyczą w szczególności:
  a)zapewnienie komunikacji wewnątrz Szpitala,
  b)zarządzania personelem, rejestrowania czasu pracy,
  c)organizacji wyjazdów służbowych (w tym wyjazdów zagranicznych), zakupu biletów, organizacji pobytu, uzyskiwania pozwoleń i wiz,
  d)wydawania pełnomocnictw do reprezentowania Szpitala,
  e)organizacji szkoleń wewnętrznych oraz zewnętrznych,
  f)umożliwienia realizacji płatności służbowymi kartami płatniczymi oraz zapewnienia dostępu do bankowości elektronicznej,
  g)realizacji działań audytowych i kontrolnych,
  h)zapewnienia bezpieczeństwa systemów IT wykorzystywanych w Spółce poprzez filtrowanie i monitorowanie przeglądanych treści przez użytkowników.
   
 6. Dane osobowe pracowników mogą zostać przekazane innym podmiotom z którymi Szpital współpracuje lub organizacjom do tego uprawnionym. W szczególności może dotyczy to dostawców systemów informatycznych, kancelarii prawnych, firm doradczych i audytowych, firm realizujących szkolenia oraz wyjazdy służbowe, a także firm wspierających Szpital w obszarze BHP i ppoż. W przypadku organizacji wyjazdów zagranicznych, dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom zlokalizowanym poza obszarem UE i EOG. Przekazanie danych osobowych pracowników podmiotom zewnętrznym odbywa się wyłącznie w niezbędnym zakresie na podstawie zawartych umów zapewniających bezpieczeństwo danych.
   
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy o pracę, a po jej rozwiązaniu także przez czas wyznaczony przez właściwe przepisy prawa: dane osobowe w zakresie akt osobowych oraz dokumentacji płacowej przez okres 50 lat licząc od dnia zakończenia stosunku pracy, dokumentację wypadkową przez okres 10 lat, dokumenty ZUS, zgłoszeniowe i rozliczeniowe przez okres 5 lat
   
 8. Posiada Pan/Pani:
  a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
  b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
  c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 RODO,
  d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
  e) prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO;
  f) prawo do żądania przenoszenia danych osobowych, w przypadkach o których mowa w art. 20 RODO;
  g) prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO.
Wprowadził Marek Jakubina 08.01.2020 11:05:28
Opublikował Marek Jakubina 08.01.2020 11:05:28
Odpowiedzialny za treść Michał Roszak 08.01.2020 11:05:28
Zaktualizował Marek Jakubina 10.06.2020 15:12:05
Ta strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
ZAMKNIJ
Polityka Plików Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.